OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Oksa

z dnia 12.05.2017r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oksa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE