Zarządzenie Nr 27/2015

Wójta Gminy Oksa

z dnia 20 maja 2015 roku

 

w sprawie: wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku w Urzędzie Gminy w Oksie


 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późn. zm.) oraz w oparciu o art.130 § 2 Kodeksu pracy – zarządzam, co następuje :

§ 1.

W 2015 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Oksie ustala się następujące zmiany w rozkładzie czasu pracy:

1) ustala się następujące dni jako dni wole od pracy:

- 5 czerwca (piątek) za dzień 15 sierpnia (święto w sobotę)

- 24 grudnia (czwartek) za dzień 26 grudnia (święto w sobotę)

§ 2.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Oksa

§ 3.

Nadzór nad zarządzeniem sprawuje Sekretarz Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Oksa

(-) Tadeusz Soboń