OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Oksa

z dnia 12.05.2017r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oksa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 ze zm.), oraz art. 54 ust 2 w związku z art.39 ust 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 ze zm.), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oksa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 maja 2017 r. do 21 czerwca 2017 r.,w siedzibie Urzędu Gminy w Oksie, pokój nr 6, w godzinach od 8ºº do 14ºº.

Ponadto projekt wraz z prognozą zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Oksa: http://www.oksa.biuletyn.net

Dyskusja publiczna, nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium, odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Oksie, o godzinie 10ºº.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art.54 ust.3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wykładanych dokumentach, może wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2017 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić do Wójta Gminy Oksa w formie:

- pisemnej na adres Urzędu Gminy w Oksie: 28-363 Oksa ul. Włoszczowska 22;

- ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy w Oksie;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej określone w art.18 ust 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

*

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oksa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o opracowaniu ekofizjograficznym do zmiany studium.

Wójt Gminy Oksa