Gmina Oksa w gronie partnerów projektu "Liderzy kooperacji"

 

liderzy kooperacji banner

Od 1 sierpnia 2018 roku Gmina Oksa – uczestniczy w realizacji projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji” projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020. Projekt realizowany w ramach umowy partnerskiej zawartej przez pięć regionów: lubelski, mazowiecki, podkarpacki, podlaski i świętokrzyski.

Z każdego województwa wytypowano do udziału w projekcie 8 gmin wiejskich. W regionie świętokrzyskim są to następujące Gminy:

Powiat jędrzejowski:Gmin OksaGmina Wodzisław

Powiat kielecki:Gmina Bieliny Gmina Łopuszno

Powiat ostrowiecki: Gmina Bodzechów

Powiat sandomierski: Gmina Łoniów

Powiat starachowickiGmina Mirzec

Powiat staszowski: Gmina Bogoria

Przedstawiciele powiatów i gmin podpisali 1 sierpnia umowy o współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – reprezentowanym przez marszałka Adama Jarubasa i Piotra Żołądka, członka Zarządu Województwa w ramach projektu „Liderzy Kooperacji”.

zdjęcie 1

Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych takich jak: edukacja, sądownictwo, policja, kultura i organizacje pozarządowe istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa na terenie gmin wiejskich. W ramach projektu zostanie opracowany i przetestowany, przy współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, model współpracy instytucji pomocy społecznej
z poziomu Gminy i Powiatu (Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie). Model będzie zawierał opis tworzenia zindywidualizowanej diagnozy potrzeb osób/rodzin, uwzględniający całościowe międzysektorowe wsparcie na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. Opracowany model przyjmie schemat wielowymiarowej interwencji wobec rodzin i osób pozostających w sferze działania instytucji pomocy i integracji społecznej mając na celu doprowadzenie do sytuacji, w której jednostki lub grupy będą w stanie samodzielnie pełnić role społeczne w sferze rodzinnej, towarzyskiej, zawodowej i obywatelskiej oraz podejmować obowiązek odpowiedzialności wobec zagrożeń społecznych w swoim środowisku lokalnym.

Do realizacji projektu na terenie Gminy Oksa przystąpiły następujące podmioty:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie

- Szkoła Podstawowa w Oksie,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie ,

- Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie,

- Komisariat Policji w Małogoszczu ,

- Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska MULTIMED w Oksie,

- Gminny Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Oksie

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Jędrzejowie

- Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska” GRYF

Liderem projektu na terenie Gminy Oksa jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie.

W ramach projektu odbyły się:

- badania FOCUS

-Szkoła Kooperacji poziom podstawowy

- 7 Spotkań członków G-PZK

- 3 dniowe partnerskie spotkanie wymiany doświadczeń w gminie Narewka, w powiecie hajnowskim w województwie podlaskim

-indywidualne oraz grupowe wsparcie coacha

Główny cel projektu w Gminie Oksa jest wsparcie rodzin w zakresie organizacji czasu wolnego poprzez rozwój aktywności społecznej różnych grup wiekowych.

zdjęcie 2

zdjęcie 3