wojewoda siwetokrzyski logoW dniu 4 maja br. został powołany Zespołu ds. Rozwoju Wsi, którego zadaniem są sprawy z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, skupu płodów rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w środki produkcji, w tym melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę, przemysłu spożywczego oraz przetwórstwa
rybnego, społeczno-zawodowych organizacji rolników i sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej. Ponadto, sprawy rozwiązań pomocowych dla gospodarstw dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.


Biorąc powyższe pod uwagę podczas ostatniego posiedzenia poruszane zostały kwestie związane z tematyką suszy oraz jej przeciwdziałaniu. W trakcie spotkania zaproszeni goście przedstawili formy pomocy w celu zapobiegania suszy.
Mieszkańcy naszego województwa korzystając z programów zaprezentowanych przez przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie mogą korzystać z następujących programów:

  • program przeciwdziałania Stop suszy
  • mała retencja
  • nawodnienia rolnicze
  • zielona infrastruktura dla miast
  • kwietne łąki

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje swoim interesantom program „Modernizacja gospodarstw rolnych – „obszar nawadnianie””.
Z kolei z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach możemy liczyć na dofinansowanie w ramach następujących programów:

  • Program Moja Woda – WFOŚiGW w Kielcach
  • Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska NFOŚiWG w Warszawie
  • Możliwości dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Kielcach

Ponadto Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kielcach prowadzi program pilotażowy we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) – czyli sieci efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym (wybrany został powiat konecki). Nawiązanie współpracy pomiędzy zarządzającymi wodą oraz korzystającymi z wody na danym obszarze pozwoli na optymalizację podejmowanych działań na rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej oraz efektywne wykorzystywanie możliwości
finansowania inwestycji zarówno ze środków krajowych jak i wspólnotowych. Docelowo w miarę potrzeb i możliwości, planowane jest utworzenie LPW w każdym powiecie w kraju.
Biorąc powyższe pod uwagę zwracam się z gorącą prośbą do Państwa o zaangażowanie i upowszechnianie informacji o możliwościach otrzymania dofinansowania przez mieszkańców Państwa gminy. Wszystkie dostępne materiały dostępne są na stronie:
https://ir.kielce.uw.gov.pl/ir/aktualnosci/17607,STOP-SUSZY-PROGRAMY-POMOCOWE.html

Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski