Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy Uczniowie!

school 1634755 640Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłem wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.spoksa.pl i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i omówienie ich ze swoimi dziećmi oraz ścisłe przestrzeganie. Zostały one również umieszczone w e-dzienniku w zakładce „Wiadomości”.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:
1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu oraz aktualizację numerów telefonów.
2. Rodzice do oddziału przedszkolnego szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe, bez żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel).
3. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy, bez żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel).
4. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
5. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
6. Od 1 września 2020 r. obowiązują cztery wejścia do budynku szkoły:
a) wejście główne dla pracowników i petentów,
b) wejście do szatni od strony tarasu dla uczniów klas 0a, I, II, IIIa, IIIb i IVa,
c) wejście do szatni od strony stołówki dla uczniów klas 0b,
d) wejście do szatni od strony hali sportowej dla uczniów klas IVb, VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIII
7. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
8. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
9. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza przestrzenią wspólną (szatnia).
10. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (teren szatni), zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
11. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
12. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne, nie ma przeciwskazań.
13. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystaniez płynu dezynfekującego znajdującego się przy wejściu do placówki.
14. Uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem szkolnym zobowiązani są w trakcie jazdy stosować maseczki, które zakładają przed wejściem do autobusu.Rodzic jest zobowiązany wyposażyć dziecko w maseczkę i sprawdzić przed wyjściem z domu czy takową posiada.Przed wejściem do autobusu szkolnego opiekun dowozu dezynfekuje każdemu dziecku dłonie.
15. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.
16. Uczeń do szkoły przynosi przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
17. Dziecku wchodzącemu do budynku szkoły rodzic zdejmuje maseczkę i utylizuje w bezpieczny sposób zgodnie z Instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki.
18. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
19. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym, w wyjątkowych sytuacjach, pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
20. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

1. Rodzice/prawni opiekunowie odbierający dzieci ze szkoły mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (teren szatni), zachowując zasady:
e) 1 opiekun po dziecko/dzieci,
f) dystansu od kolejnego opiekuna min. 1,5 m,
g) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
h) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
2. Odbiór dzieci następuje bezpośrednio po zakończeniu planowych zajęć.
W wyjątkowych sytuacjach rodzic zgłasza wcześniejszy odbiór dziecka pracownikowiszkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki do wyznaczonego miejsca (szatnia), zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi osobami.
3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali dezynfekuje lub myje ręce.
4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.
6. Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem, nakłada mu zgodnie z instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta.
7. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez dziennik elektroniczny lub kontakt telefoniczny z nauczycielem.
8. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych lekcjach, udaje się do szatni i do wyjścia w celu opuszczenia szkoły. Niezwłocznie przed wyjściem z budynku nakłada maseczkę na nos i usta.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

W sytuacji zwiększonego ryzyka zagrożenia zarażeniem Covid-19, dyrektor szkoły jest upoważniony do wprowadzenia takich zasad kształcenia, które mogą ograniczyć zachorowalność uczniów i pracowników. Informacja o zmianie sposobu kształcenia zostanie umieszczona w dzienniku elektronicznym i na stronie szkoły.

Informacje dodatkowe
1. Rodzice uczniów wyrażających chęć korzystania ze stołówki szkolnej proszeni są o telefoniczne zapisy w sekretariacie szkoły.
2. Pani Ewa Grzyb, kierownik GOPS-u w Oksie, informuje o możliwości zgłaszania uczniów Szkoły Podstawowej w Oksie do świetlicy środowiskowej mieszczącej się w budynku szkoły. Zgłoszenia przyjmuje GOPS w Oksie.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
mgr inż. Leopold Sputo