Wręczenie aktów awansu zawodowego nauczycieli. Foto 1W dniu 10 września 2020 r. w Urzędzie Gminy w Oksie odbyło się wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanegonauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Oksa. Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz dyplomowanego - w imieniu Świętokrzyskiego Kuratora Oświatywręczył Wójt Gminy Oksapan Tadeusz Soboń, w obecności pani Renaty Drozd – Inspektora do spraw oświaty.

Warunkiem uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego  i dyplomowanego było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Wójta Gminy Oksa w przypadku nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub uzyskanie pozytywnej akceptacji komisji kwalifikacyjnej powołanej przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, w przypadku nauczyciela mianowanego awansującego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Akty mianowania otrzymali:

  • Pani Magdalena Dąbrowska nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, historii, wiedzy o społeczeństwie i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Węgleszynie;
  • Pani Ewelina Kucharczyk nauczyciel bibliotekarz i pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Węgleszynie;
  • Pani Ewelina Rodzim nauczyciel matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej w Oksie.

Wręczenie aktów awansu zawodowego nauczycieli. Foto 2Akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego otrzymała pani Ewelina Rosikoń – nauczyciel języka angielskiego i edukacji dla bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Oksie.

Przy odebraniu aktów mianowania, awansowani nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie wg następującej roty:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg".

Akt nadania stopnia awansu zawodowego jest dokumentem potwierdzającym zdobycie przez nauczyciela kolejnego szczebla w karierze zawodowej, podwyższa on status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu.

Gratulujemy nauczycielom awansów,życząc satysfakcji i sukcesów w podążaniu dalszą ścieżką rozwoju zawodowego, nieustającej pasji w codziennej pracy oraz wytrwałości w kontynuacji wyzwań zawodowych.