Gmina Oksa należy do gmin o charakterze rolniczym. Rolnictwo jest głównym miejscem zatrudnienia oraz głównym źródłem utrzymania dla większości jej mieszkańców. Użytki rolne pokrywają 73% powierzchni gminy.

Liczba pracujących wyłącznie lub głównie w swoim gospodarstwie rolnym w 2002 r. wyniosła 1054 osoby (w tym 512 kobiet) tj. 43% ogółu ludności aktywnej zawodowo (2 462 osoby), a 50% ludności pracującej (2 112)1.

Liczba gospodarstw rolnych w 2002 r. wyniosła 1 122, z czego prowadzących działalność rolniczą: 1013; prowadzących wyłącznie działalność pozarolniczą tylko
10; prowadzących działalność rolniczą i pozarolniczą: 76; nie prowadzących ani działalności rolniczej ani pozarolniczej: 99.

Działalność pozarolnicza to przede wszystkim handel: 31 gospodarstw, przetwórstwo przemysłowe: 7, budownictwo: 6. Liczba gospodarstw prowadzących działalność pozarolniczą w obrębie dwóch lub więcej sekcji wyniosła 52.

Poza rolnictwem zatrudnionych jest stosunkowo niewiele osób. Mało jest przedsiębiorstw małych i średnich. Mikroprzedsiębiorstwa to główni pracodawcy dla mieszkańców gminy nie zatrudnionych w rolnictwie. W 2002 r. pracę w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób znalazło 211 osób, z czego: w przemyśle: 41, w budownictwie: 7, w handlu i naprawach: 2, edukacji: 441, ochronie zdrowia i opiece społecznej: 26, transporcie, składowaniu i łączności: 62. Większość mieszkańców zatrudniona była w sektorze publicznym. Sektor ten daje zatrudnienie znacznej ilości osób mimo iż na 227 podmiotów gospodarki narodowej, zarejestrowanych w rejestrze REGON w 2002 r., liczba jednostek publicznych wyniosła 13.3

Rynek Małych i Średnich Przedsiębiorstw nie jest stabilny. Z roku na rok zmienia się liczba podmiotów gospodarczych.

 

1 Wg danych Urzędu Gminy w 2003 r. w szkołach podstawowych łącznie z klasami „0” i przedszkolachach pracowało 62 nauczycieli i 15 pracowników obsługi.

2 GUS, Rocznik..., s. 356

3 GUS, Rocznik..., s. 475

1 GUS, Podstawowe informacje ze spisów powszechnych 2002, Oksa, gmina wiejska, s. 37 i 41

2 GUS, Podstawowe ..., s. 54

                Struktura gospodarstw rolnych w gminie Oksa ma charakter rozdrobniony. Najwięcej gospodarstw (37%) posiada powierzchnię od 2 do 5 ha. Gospodarstwa o powierzchni większej niż 10 ha stanowią 8%. 

Gospodarstwa nakierowane są przede wszystkim na uprawę zbóż, w tym przede wszystkim żyta. W 2002 r. 3 273 ha obsianych było zbożem. 84,3% gospodarstw posiadało pole ze zbożem. 83,1% gospodarstw uprawiało także ziemniaki, ale już na znacznie mniejszej powierzchni: 593 ha. Uprawą warzyw w 2002 r. zajmowało się tylko 17 gospodarstw. Były to uprawy głównie na użytek własny. Sady zajmowały tylko 6 ha. Najczęściej rosły w nich jabłonie: 4 ha. Wśród zwierząt hodowlanych najwięcej było drobiu, trzody chlewnej (14% stanowiły lochy) i bydła (w tym 56% to krowy). Koni 3 letnich
i starszych było tylko 85. Obsada zwierząt gospodarskich w sztukach dużych na 100 ha użytków rolnych wynosił 651.

Rolnictwo w gminie Oksa prowadzone jest tradycyjnymi metodami. Niewiele gospodarstw posiada nowoczesne urządzenia zwiększające higienę i skracające czas pracy.

1 GUS, Podstawowe ..., s. 55-57