azbestlogo

Wójt Gminy Oksa informuje, że w roku bieżącym Gmina realizuje zadanie pn.: Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oksa

na podstawie umowy dotacji Nr 1904/20 zawartej w dniu 03.06.2020 r. z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

Planowany całkowity koszt zadania: 55.000,00 zł brutto( słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy)

Na kwotę dotacji składają się:

  1. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Kielcach w kwocie 27.500,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania,
  2. Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 27.500,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.