Spis treści

     Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1454, 1629) gmina Oksa przekazuje do wiadomości mieszkańców następujące informacje: