Spis treści


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648, 2151) Gmina Oksa przekazuje do wiadomości mieszkańców następujące informacje:

 1. INFORMACJA O PODMIOTACH  ODBIERAJĄCYCH  ODPADY  KOMUNALNE Z TERENU GMINY   W 2022  ROKU.

Z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odpady komunalne odbierała firma

Usługi Oczyszczania „POLTER” Paweł Bentkowski, ul. Ogrodowa 20, 28-300 Jędrzejów

 1. INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY OKSA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ  POZOSTAŁOŚCI    Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

- Instalacja do mechaniczno – biologicznego  przetwarzania  zmieszanych odpadów komunalnych MBP, ul. Przedborska 89, 29-100 Włoszczowa - PGKiM Sp. zo.o.  

- Instalacja do mechaniczno – biologicznego  przetwarzania  zmieszanych odpadów komunalnych MBP,  ul. Św. Tekli 62, 26-067 Promnik – Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ I PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE  NA PODSTAWIE UMOWY  Z WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA   DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH  DO SKŁADOWANIA

Gmina Oksa

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 
 50,22 %  100%  -

Firma odbierająca odpady komunalne

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

18,06 %

-

-

 1. PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY WRAZ ZE WSKAZANIEM PODMIOTU PROWADZĄCEGO, ADRESU PUNKTU, RODZAJÓW PRZYJMOWANYCH ODPADÓW ORAZ DNI I GODZIN ICH PRZYJMOWANIA:

Podmiot prowadzący: Gmina Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa

Adres Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne przez właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Urzędu Gminy.

 Do PSZOK przyjmowane są następujące odpady:

1) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury

2) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych

3) opakowania wielomateriałowe

4) szkło, opakowania ze szkła

5) metale, opakowania z metali

6) chemikalia (m.in. opakowania po chemii gospodarstwa domowego, środkach ochrony roślin z przydomowych ogródków, środkach do impregnacji drewna, smarach, olejach, opakowania po aerozolach, farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, piankach montażowych z drobnych  remontów)

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

8) zużyte baterie i akumulatory

9) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne powstałe w wyniku prac niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, m.in. umywalki, sedesy, płytki, panele, regipsy, gruz rozbiórkowy w ilości  do 5 pojemników 120 litrowych  na rok, styropian budowlany i folie malarskie w niewielkich ilościach

10) zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym, tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich (jeden  komplet opon na jeden pojazd na rok z gospodarstwa)

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe

 1. INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oksie przy ul. Włoszczowskiej 22.

 1. ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH.

Punty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon przyjmują odpady wyłącznie za odpłatnością.

- Opony - Instalacja do termolizy odpadów gumowych Termo-Gum sp. z o.o., ul. Przemysłowa 38, 26-052 Nowiny

- Folia -  Ecomplex FHU Przemysław Wierzbicki, ul. Skrzetlewska 4, 25-656 Kielce


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648, 2151) Gmina Oksa przekazuje do wiadomości mieszkańców następujące informacje:

 1. INFORMACJA O PODMIOTACH  ODBIERAJĄCYCH  ODPADY  KOMUNALNE Z TERENU GMINY   W 2021  ROKU.

Z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odpady komunalne odbierała firma

Usługi Oczyszczania „POLTER” Paweł Bentkowski, ul. Ogrodowa 20, 28-300 Jędrzejów

 1. INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY OKSA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ  POZOSTAŁOŚCI    Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA

- Instalacja do mechaniczno – biologicznego  przetwarzania  zmieszanych odpadów komunalnych MBP, ul. Przedborska 89, 29-100 Włoszczowa - PGKiM Sp. zo.o.  

- Instalacja do mechaniczno – biologicznego  przetwarzania  zmieszanych odpadów komunalnych MBP,  ul. Św. Tekli 62, 26-067 Promnik – Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ I PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE  NA PODSTAWIE UMOWY  Z WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA   DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH  DO SKŁADOWANIA

Gmina Oksa

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 
 48,58 %  100%  -

Firma odbierająca odpady komunalne

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

5,29%

-

-

 1. PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY WRAZ ZE WSKAZANIEM PODMIOTU PROWADZĄCEGO, ADRESU PUNKTU, RODZAJÓW PRZYJMOWANYCH ODPADÓW ORAZ DNI I GODZIN ICH PRZYJMOWANIA:

Podmiot prowadzący: Gmina Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa

Adres Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne przez właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Urzędu Gminy.

 Do PSZOK przyjmowane są następujące odpady:

1) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury

2) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych

3) opakowania wielomateriałowe

4) szkło, opakowania ze szkła

5) metale, opakowania z metali

6) chemikalia (m.in. opakowania po chemii gospodarstwa domowego, środkach ochrony roślin z przydomowych ogródków, środkach do impregnacji drewna, smarach, olejach, opakowania po aerozolach, farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, piankach montażowych z drobnych  remontów)

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

8) zużyte baterie i akumulatory

9) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne powstałe w wyniku prac niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, m.in. umywalki, sedesy, płytki, panele, regipsy, gruz rozbiórkowy w ilości  do 5 pojemników 120 litrowych  na rok, styropian budowlany i folie malarskie w niewielkich ilościach

10) zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym, tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich (jeden  komplet opon na jeden pojazd na rok z gospodarstwa)

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe

 1. INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oksie przy ul. Włoszczowskiej 22.

 1. ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH.

Punty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon przyjmują odpady wyłącznie za odpłatnością.

- Opony - Instalacja do termolizy odpadów gumowych Termo-Gum sp. z o.o., ul. Przemysłowa 38, 26-052 Nowiny

- Folia -  Ecomplex FHU Przemysław Wierzbicki, ul. Skrzetlewska 4, 25-656 Kielce


III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ I PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE  NA PODSTAWIE UMOWY  Z WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA   DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH  DO SKŁADOWANIA

Gmina Oksa

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
60,49 % 100% -

     Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1454, 1629) gmina Oksa przekazuje do wiadomości mieszkańców następujące informacje: 


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 ro utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, 2320, 2361. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Gmina Oksa przekazuje do wiadomości mieszkańców następujące informacje:
 
1. INFORMACJA O PODMIOTACH  ODBIERAJĄCYCH  ODPADY  KOMUNALNE Z TERENU GMINY   W 2020  ROKU.
Z nieruchomości  zamieszkałych i niezamieszkałych odpady komunalne odbierała firma
Usługi Oczyszczania „POLTER” Paweł Bentkowski, ul. Ogrodowa 20, 28-300 Jędrzejów

II. INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY OKSA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ  POZOSTAŁOŚCI    Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA
- Instalacja do mechaniczno – biologicznego  przetwarzania  zmieszanych odpadów komunalnych MBP, ul. Przedborska 89, 29-100 Włoszczowa - PGKiM Sp. zo.o.  
- Instalacja do mechaniczno – biologicznego  przetwarzania  zmieszanych odpadów komunalnych MBP,  ul. Św. Tekli 62, 26-067 Promnik – Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ I PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE  NA PODSTAWIE UMOWY  Z WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA   DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH  DO SKŁADOWANIA

Gmina Oksa

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
48,08 % 100% -
 
Firmy odbierające odpady komunalne
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
50,05% 100% -
 

IV. PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY WRAZ ZE WSKAZANIEM PODMIOTU PROWADZĄCEGO, ADRESU PUNKTU, RODZAJÓW PRZYJMOWANYCH ODPADÓW ORAZ DNI I GODZIN ICH PRZYJMOWANIA:

Podmiot prowadzący: Gmina Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa

Adres Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne przez właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Urzędu Gminy.

 Do PSZOK przyjmowane są następujące odpady:

1) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury

2) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych

3) opakowania wielomateriałowe

4) szkło, opakowania ze szkła

5) metale, opakowania z metali

6) chemikalia (m.in. opakowania po chemii gospodarstwa domowego, środkach ochrony roślin z przydomowych ogródków, środkach do impregnacji drewna, smarach, olejach, opakowania po aerozolach, farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, piankach montażowych z drobnych  remontów)

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

8) zużyte baterie i akumulatory

9) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne powstałe w wyniku prac niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, m.in. umywalki, sedesy, płytki, panele, regipsy, gruz rozbiórkowy w ilości  do 5 pojemników 120 litrowych  na rok, styropian budowlany i folie malarskie w niewielkich ilościach

10) zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym, tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich (jeden  komplet opon na jeden pojazd na rok z gospodarstwa)

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe

V. INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oksie przy ul. Włoszczowskiej 22.

 1. ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH.

Punty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon przyjmują odpady wyłącznie za odpłatnością.

- Opony - Instalacja do termolizy odpadów gumowych Termo-Gum sp. z o.o., ul. Przemysłowa 38, 26-052 Nowiny

- Folia -  Ecomplex FHU Przemysław Wierzbicki, ul. Skrzetlewska 4, 25-656 Kielce


1. INFORMACJA O PODMIOTACH  ODBIERAJĄCYCH  ODPADY  KOMUNALNE Z TERENU GMINY   W 2019  ROKU.
Z nieruchomości  zamieszkałych  odpady komunalne odbierały firmy:
• P.U.K. „TAMAX“  Szczepan Cieślak, Os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów – od 01.01- 30.09
• Usługi Oczyszczania „POLTER” Paweł Bentkowski, ul. Ogrodowa 20, 28-300 Jędrzejów –  od 01.10 - 31.12
Z nieruchomości  niezamieszkałych odpady komunalne odbierały firmy:
• P.H.U. „PAVER“  Karol Sienkiewicz, ul. Sienkiewicza 58 A, 29-100 Włoszczowa
• Usługi  Oczyszczania „POLTER“  Paweł  Bentkowski, ul. Ogrodowa 20, 28-300 Jędrzejów
• P.U.K. „TAMAX“  Szczepan Cieślak, Os. Sady 20/2, 28-340
 
II. INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  Z TERENU GMINY OKSA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ  POZOSTAŁOŚCI   Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA
- Instalacja do mechaniczno – biologicznego  przetwarzania  zmieszanych odpadów komunalnych MBP, ul. Przedborska 89, 29-100 Włoszczowa - PGKiM Sp. zo.o.  
- Instalacja do mechaniczno – biologicznego  przetwarzania  zmieszanych odpadów komunalnych MBP,  ul. Św. Tekli 62, 26-067 Promnik – Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 
III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ I PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE  NA PODSTAWIE UMOWY  Z WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA   DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH  DO SKŁADOWANIA
                                                 
 Gmina Oksa
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
51,00 % 100 % 30,73 %
 
Podmioty odbierające odpady komunalne
L.p
Nazwa firmy odbierającej 
odpady komunalne
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych   do składowania
1. P.U.K. „TAMAX“  Szczepan Cieślak,    Os. Sady 20/2 28-340 Sędziszów 50,09 % 100 %  8,07 %
2.
 P.H.U. PAVER
Karol Sienkiewicz
Ul. Sienkiewicza 58A
29-100 Włoszczowa
56,59 %  - 3,00 %
3.
Usługi Oczyszczania
POLTER
Ul. Ogrodowa 20
28-300 Jędrzejów 
40,95 % -  0,15%
 
IV. PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY  WRAZ ZE WSKAZANIEM PODMIOTU PROWADZĄCEGO, ADRESU PUNKTU, RODZAJÓW PRZYJMOWANYCH ODPADÓW ORAZ DNI I GODZIN ICH PRZYJMOWANIA:
Podmiot prowadzący: Gmina Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa
Adres Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne przez właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest  od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Urzędu Gminy.
 Do PSZOK przyjmowane są następujące odpady:
1) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury
2) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych 
3) opakowania wielomateriałowe 
4) szkło, opakowania ze szkła 
5) metale, opakowania z metali 
6) chemikalia (m.in. opakowania po chemii gospodarstwa domowego, środkach ochrony roślin  z przydomowych ogródków, środkach do impregnacji drewna, smarach, olejach, opakowania  po aerozolach, farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, piankach montażowych z drobnych  remontów)
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - kompletny!
8) zużyte baterie i akumulatory 
9) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne powstałe w wyniku prac niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, m.in. umywalki, sedesy, płytki, panele, regipsy, gruz rozbiórkowy w ilości  do 5 pojemników 120 litrowych  na rok, styropian budowlany  i folie malarskie w niewielkich ilościach
10) zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym,  tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowychi inwalidzkich (jeden  komplet opon na jeden pojazd na rok z gospodarstwa)
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe
 
V. INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY  I ELEKTRONICZNY.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oksie przy ul. Włoszczowskiej 22.
 
VI. ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH.
Punty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon przyjmują odpady wyłącznie za odpłatnością.
- Opony - Instalacja do termolizy odpadów gumowych Termo-Gum sp. z o.o., ul. Przemysłowa 38, 26-052 Nowiny
- Folia -  Ecomplex FHU Przemysław Wierzbicki, ul. Skrzetlewska 4, 25-656 Kielce 
 

 1. INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE  Z TERENU GMINY W 2018 ROKU.

Z nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne odbierała firma:

 • U.K. „TAMAX“ Szczepan Cieślak, Os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów

Z nieruchomości niezamieszkałych odpady komunalne odbierały firmy:

 • U.K. „TAMAX“ Szczepan Cieślak, Os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów
 • H.U. „PAVER“ Karol Sienkiewicz, ul. Sienkiewicza 58 A, 29-100 Włoszczowa
 • Usługi Oczyszczania „POLTER“ Paweł Bentkowski, ul. Ogrodowa 20,  28-300 Jędrzejów

 

 1. INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY OKSA (ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA)

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (składowisko odpadów), ul. Przedborska 89, 29-100 Włoszczowa

 

 1. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ I PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE NA PODSTAWIE UMOWY Z WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA   DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

                                                

                                                  Gmina Oksa

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych  do składowania

36,89%

-

0,00%

 

 

 

Podmioty odbierające odpady komunalne

L.p.

Nazwa firmy odbierającej odpady komunalne

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

1

P.U.K. „TAMAX“   Szczepan Cieślak,   Os. Sady 20/2                     28-340 Sędziszów

61,12 %

-

0,00

2

P.H.U. PAVER

Karol Sienkiewicz

Ul. Sienkiewicza 58A

29-100 Włoszczowa

59,04%

-

0,00

3

Usługi Oczyszczania

POLTER

Ul. Ogrodowa 20

28-300 Jędrzejów

56,69%

-

0,00

 1. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

W 2018 r. na terenie gminy nie działał żaden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

 1. INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zaczął działać od 1 stycznia 2019 r.

              


 Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu gminy w 2017 roku.

Z nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne odbierała firma:

 • U.K. „TAMAX“ Szczepan Cieślak, Os. Sady20/2, 28-340 Sędziszów

Z nieruchomości niezamieszkałych odpady komunalne odbierały firmy:

 • P.H.U. „TAMAX“ Tadeusz Cieślak, ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów;
 • P. H.U. „PAVER“ Karol Sienkiewicz, ul. Sienkiewicza 58 A, 29-100 Włoszczowa
 • Usługi Oczyszczania „POLTER“ Paweł Bentkowski, ul. Ogrodowa 20, 28-300 Jędrzejów
 1. Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Oksa (zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania)

 Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (składowisko odpadów), ul. Przedborska 89, 29-100 Włoszczowa 

 1. Informacja o osiągniętych przez gminę i podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości poziomach recyklingu, przygotowania   do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 Gmina Oksa

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

27,72%

-

1,31%

 

L.p.

Nazwa firmy odbierającej

odpady komunalne

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych  do składowania

1

P.P.H.U "TAMAX” Tadeusz Cieślak
Ul. Dworcowa 46
28-340 Sędziszów

100 %

-

0,009

2

P.H.U. PAVER
Karol Sienkiewicz
Ul. Sienkiewicza 58A, 29-100 Włoszczowa

172,50 %

-

0,092

3

Usługi Oczyszczania
POLTER
Ul. Ogrodowa 20
28-300 Jędrzejów

65,17 %

-

0,93

4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Na terenie gminy nie działa żaden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

5. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest w trakcie organizacji.