Spis treści

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 ro utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, 2320, 2361. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Gmina Oksa przekazuje do wiadomości mieszkańców następujące informacje:
 
1. INFORMACJA O PODMIOTACH  ODBIERAJĄCYCH  ODPADY  KOMUNALNE Z TERENU GMINY   W 2020  ROKU.
Z nieruchomości  zamieszkałych i niezamieszkałych odpady komunalne odbierała firma
Usługi Oczyszczania „POLTER” Paweł Bentkowski, ul. Ogrodowa 20, 28-300 Jędrzejów

II. INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY OKSA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ  POZOSTAŁOŚCI    Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA
- Instalacja do mechaniczno – biologicznego  przetwarzania  zmieszanych odpadów komunalnych MBP, ul. Przedborska 89, 29-100 Włoszczowa - PGKiM Sp. zo.o.  
- Instalacja do mechaniczno – biologicznego  przetwarzania  zmieszanych odpadów komunalnych MBP,  ul. Św. Tekli 62, 26-067 Promnik – Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ I PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE  NA PODSTAWIE UMOWY  Z WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA   DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH  DO SKŁADOWANIA

Gmina Oksa

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
48,08 % 100% -
 
Firmy odbierające odpady komunalne
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
50,05% 100% -
 

IV. PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY WRAZ ZE WSKAZANIEM PODMIOTU PROWADZĄCEGO, ADRESU PUNKTU, RODZAJÓW PRZYJMOWANYCH ODPADÓW ORAZ DNI I GODZIN ICH PRZYJMOWANIA:

Podmiot prowadzący: Gmina Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa

Adres Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne przez właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Urzędu Gminy.

 Do PSZOK przyjmowane są następujące odpady:

1) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury

2) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych

3) opakowania wielomateriałowe

4) szkło, opakowania ze szkła

5) metale, opakowania z metali

6) chemikalia (m.in. opakowania po chemii gospodarstwa domowego, środkach ochrony roślin z przydomowych ogródków, środkach do impregnacji drewna, smarach, olejach, opakowania po aerozolach, farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, piankach montażowych z drobnych  remontów)

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

8) zużyte baterie i akumulatory

9) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne powstałe w wyniku prac niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, m.in. umywalki, sedesy, płytki, panele, regipsy, gruz rozbiórkowy w ilości  do 5 pojemników 120 litrowych  na rok, styropian budowlany i folie malarskie w niewielkich ilościach

10) zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym, tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich (jeden  komplet opon na jeden pojazd na rok z gospodarstwa)

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe

V. INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oksie przy ul. Włoszczowskiej 22.

  1. ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH.

Punty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon przyjmują odpady wyłącznie za odpłatnością.

- Opony - Instalacja do termolizy odpadów gumowych Termo-Gum sp. z o.o., ul. Przemysłowa 38, 26-052 Nowiny

- Folia -  Ecomplex FHU Przemysław Wierzbicki, ul. Skrzetlewska 4, 25-656 Kielce