Spis treści

1. INFORMACJA O PODMIOTACH  ODBIERAJĄCYCH  ODPADY  KOMUNALNE Z TERENU GMINY   W 2019  ROKU.
Z nieruchomości  zamieszkałych  odpady komunalne odbierały firmy:
• P.U.K. „TAMAX“  Szczepan Cieślak, Os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów – od 01.01- 30.09
• Usługi Oczyszczania „POLTER” Paweł Bentkowski, ul. Ogrodowa 20, 28-300 Jędrzejów –  od 01.10 - 31.12
Z nieruchomości  niezamieszkałych odpady komunalne odbierały firmy:
• P.H.U. „PAVER“  Karol Sienkiewicz, ul. Sienkiewicza 58 A, 29-100 Włoszczowa
• Usługi  Oczyszczania „POLTER“  Paweł  Bentkowski, ul. Ogrodowa 20, 28-300 Jędrzejów
• P.U.K. „TAMAX“  Szczepan Cieślak, Os. Sady 20/2, 28-340
 
II. INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  Z TERENU GMINY OKSA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ORAZ  POZOSTAŁOŚCI   Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA
- Instalacja do mechaniczno – biologicznego  przetwarzania  zmieszanych odpadów komunalnych MBP, ul. Przedborska 89, 29-100 Włoszczowa - PGKiM Sp. zo.o.  
- Instalacja do mechaniczno – biologicznego  przetwarzania  zmieszanych odpadów komunalnych MBP,  ul. Św. Tekli 62, 26-067 Promnik – Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 
III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ I PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE  NA PODSTAWIE UMOWY  Z WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA   DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH  DO SKŁADOWANIA
                                                 
 Gmina Oksa
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
51,00 % 100 % 30,73 %
 
Podmioty odbierające odpady komunalne
L.p
Nazwa firmy odbierającej 
odpady komunalne
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych   do składowania
1. P.U.K. „TAMAX“  Szczepan Cieślak,    Os. Sady 20/2 28-340 Sędziszów 50,09 % 100 %  8,07 %
2.
 P.H.U. PAVER
Karol Sienkiewicz
Ul. Sienkiewicza 58A
29-100 Włoszczowa
56,59 %  - 3,00 %
3.
Usługi Oczyszczania
POLTER
Ul. Ogrodowa 20
28-300 Jędrzejów 
40,95 % -  0,15%
 
IV. PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY  WRAZ ZE WSKAZANIEM PODMIOTU PROWADZĄCEGO, ADRESU PUNKTU, RODZAJÓW PRZYJMOWANYCH ODPADÓW ORAZ DNI I GODZIN ICH PRZYJMOWANIA:
Podmiot prowadzący: Gmina Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa
Adres Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: ul. Włoszczowska 22, 28-363 Oksa
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne przez właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest  od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Urzędu Gminy.
 Do PSZOK przyjmowane są następujące odpady:
1) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury
2) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych 
3) opakowania wielomateriałowe 
4) szkło, opakowania ze szkła 
5) metale, opakowania z metali 
6) chemikalia (m.in. opakowania po chemii gospodarstwa domowego, środkach ochrony roślin  z przydomowych ogródków, środkach do impregnacji drewna, smarach, olejach, opakowania  po aerozolach, farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, piankach montażowych z drobnych  remontów)
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - kompletny!
8) zużyte baterie i akumulatory 
9) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne powstałe w wyniku prac niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, m.in. umywalki, sedesy, płytki, panele, regipsy, gruz rozbiórkowy w ilości  do 5 pojemników 120 litrowych  na rok, styropian budowlany  i folie malarskie w niewielkich ilościach
10) zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym,  tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowychi inwalidzkich (jeden  komplet opon na jeden pojazd na rok z gospodarstwa)
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe
 
V. INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY  I ELEKTRONICZNY.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oksie przy ul. Włoszczowskiej 22.
 
VI. ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH.
Punty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon przyjmują odpady wyłącznie za odpłatnością.
- Opony - Instalacja do termolizy odpadów gumowych Termo-Gum sp. z o.o., ul. Przemysłowa 38, 26-052 Nowiny
- Folia -  Ecomplex FHU Przemysław Wierzbicki, ul. Skrzetlewska 4, 25-656 Kielce