Spis treści

  1. INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE  Z TERENU GMINY W 2018 ROKU.

Z nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne odbierała firma:

  • U.K. „TAMAX“ Szczepan Cieślak, Os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów

Z nieruchomości niezamieszkałych odpady komunalne odbierały firmy:

  • U.K. „TAMAX“ Szczepan Cieślak, Os. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów
  • H.U. „PAVER“ Karol Sienkiewicz, ul. Sienkiewicza 58 A, 29-100 Włoszczowa
  • Usługi Oczyszczania „POLTER“ Paweł Bentkowski, ul. Ogrodowa 20,  28-300 Jędrzejów

 

  1. INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY OKSA (ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA)

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (składowisko odpadów), ul. Przedborska 89, 29-100 Włoszczowa

 

  1. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ I PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE NA PODSTAWIE UMOWY Z WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA   DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

                                                

                                                  Gmina Oksa

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych  do składowania

36,89%

-

0,00%

 

 

 

Podmioty odbierające odpady komunalne

L.p.

Nazwa firmy odbierającej odpady komunalne

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

1

P.U.K. „TAMAX“   Szczepan Cieślak,   Os. Sady 20/2                     28-340 Sędziszów

61,12 %

-

0,00

2

P.H.U. PAVER

Karol Sienkiewicz

Ul. Sienkiewicza 58A

29-100 Włoszczowa

59,04%

-

0,00

3

Usługi Oczyszczania

POLTER

Ul. Ogrodowa 20

28-300 Jędrzejów

56,69%

-

0,00

  1. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

W 2018 r. na terenie gminy nie działał żaden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

  1. INFORMACJA O ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zaczął działać od 1 stycznia 2019 r.