INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU WNOSZENIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Terminy wnoszenia opłat:

  • za I kwartał (styczeń, luty, marzec) do 15 marca danego roku;

  • za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) do 15 maja danego roku;

  • za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) do 15 września danego roku;

  • za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) do 15 listopada danego roku.

Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za pośrednictwem banku, poczty, u sołtysa lub przelewem na rachunek bankowy UG Oksa: 52849300040250010004170081 (tytułem: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).


WYSOKOŚĆ STAWKI OPŁATY  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
obowiązująca od 01 stycznia 2021 r.

W dniu 10 grudnia 2020 r. Rada Gminy w Oksie podjęła uchwałę Nr XX/132/2020 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

1. Zgodnie z ww. uchwałą stawka opłaty wynosi:

19,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
39,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny;
18,50 zł w przypadku kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym.
Prawo do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku przysługuje po złożeniu przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Metoda ustalenia wysokości opłaty:

WYSOKOŚĆ OPŁATY = Stawka opłaty x liczba osób zamieszkujących nieruchomość.