Załącznik do Zarządzenia Nr 60/2018
 Wójta Gminy Oksa 
z dnia 27 grudnia 2018 r.

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH
NA TERENIE GMINY OKSA

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w  Gminie  Oksie, zwanym dalej PSZOK.

2. PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Oksa, ul. Włoszczowska 22, na placu przy Urzędzie Gminy.

3. Punkt  czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach, tj. od 7.15 - 15.00

3. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych wytworzone przez mieszkańców gminy Oksa.

4. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych.

5. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż., oraz poleceń pracownika obsługi PSZOK.

§2

Ustalenia szczegółowe

1. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach,            w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. 

2. Odpady dostarczane są własnym transportem lub na koszt własny.

3. Pracownik obsługujący PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów komunalnych z pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku.

4. Przekazywane odpady muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

5. Koszt przyjęcia odpadów wliczony jest w kwartalną opłatę wnoszoną do gminy na podstawie złożonej deklaracji. Chcąc przekazać odpad należy okazać dokument potwierdzający dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Oksa.

6. PSZOK przyjmuje wyłącznie następujące rodzaje odpadów komunalnych pochodzące  z gospodarstw domowych:

- Chemikalia (m.in. opakowania po chemii gospodarstwa domowego, środkach ochrony roślin z przydomowych ogródków, środkach do impregnacji drewna, smarach, olejach, opakowania po aerozolach, farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, piankach montażowych z drobnych  remontów).

- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - kompletny!

- Zużyte opony  pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym, tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich (jeden  komplet opon na jeden pojazd na rok z gospodarstwa).

- Meble i inne odpady wielkogabarytowe,

Odpady wielkogabarytowe to odpady powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się   w standardowych pojemnikach na odpady.

Do tej grupy zaliczane są,  m. in.: stoły, krzesła, szafy, regały, tapczany, łóżka, fotele,   dywany, gumolity,  materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, meble ogrodowe, donice.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą odpady z jakiegokolwiek demontażu, rozbiórki czy przebudowy, wszelkiego rodzaju części budowlane  i sanitarne takie jak: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki lub kartony z odpadami domowymi. 

- Opakowania ze szkła,  stłuczka szklana (butelki, słoiki), z wyłączeniem szyb okiennych, luster, które należy po stłuczeniu umieścić w pojemnikach na odpady zmieszane.

- Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prac niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, m.in. umywalki, sedesy, płytki, panele, połamane regipsy, gruz rozbiórkowy w ilości do 5 pojemników 120 litrowych                    na rok, styropian budowlany i folie malarskie w niewielkich ilościach.

- Opakowania z papieru i tektury.

- Opakowania z tworzyw sztucznych.

- Opakowania wielomateriałowe.

- Odpady zielone.

7. PSZOK nie przyjmuje: 

- zmieszanych odpadów komunalnych; 

- odpadów zawierających azbest;

- papy, wełny mineralnej; 

- szkła zbrojonego i hartowanego,

- kwasów, odczynników chemicznych;

- smoły, lepików i opakowań zawierających  ich resztki;

- odpadów w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania; 

- odpadów w ilościach i charakterze wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej;

- elementów pochodzących z demontażu pojazdów samochodowych (np. szyb, zderzaków, reflektorów, foteli);

- odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (bez etykiety), dla których niemożliwe jest ustalenie składu chemicznego;

-odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, gruzu ceglanego z prac wymagających  pozwolenia  odpowiedniego organu.

§3

1. Każdorazowe przyjęcie odpadów jest ewidencjonowane przez pracownika PSZOK na formularzu przyjęcia, stanowiącym załącznik nr1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Prowadzący PSZOK przyjmując odpady sporządza, dokument potwierdzający dostarczenie odpadów, zawierający w szczególności:

- imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK, 

- adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,

- rodzaj dostarczonych odpadów,

- datę dostarczenia odpadów,

- klauzulę: „Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone  we własnym zakresie przez osoby zamieszkujące wskazane wyżej gospodarstwo domowe i pochodzą z tego gospodarstwa domowego”

- własnoręczne czytelne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK.

§4

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.