ZaalnaSzkoPlusBanerTekst

W poniedziałek tj. 22 czerwca wójt gminy, Pan Tadeusz Soboń dokonał protokolarnego przekazania zakupionego w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła +” sprzętu komputerowegodyrektorom szkół podstawowych z terenu gminy Oksa.Panu Leopoldowi Sputo dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Oksie zostało przekazane 13 sztuk laptopów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym i pakietem biurowym. Taka sama liczba laptopów została przekazana Pani Barbarze Wicher dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Węgleszynie.

zdalSzkoReal1 zdalSzkoReal2

Do zadań dyrektorów należy dalsze rozdysponowanie sprzętu, który zgodnie z założeniami programowymi projektu ma być przeznaczony dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ i ma umożliwić wyrównywanie szans w dostępie do zdalnej edukacji. Po powrocie do nauczania w systemie tradycyjnym sprzęt zasili bazę edukacyjną obu szkół.

Programy „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej to działania finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic  w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Łącznie Gmina Oksa, aplikując o środki z obu programów zakupiła 50 sztuk laptopów na łączną kwotę 113 274,00 złotych. Należy podkreślić fakt, że uzyskana pomoc finansowa stanowi bardzo duże wsparcie dla naszej gminy w realizacji zadań oświatowych. 

Więcej informacji o programie:

https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2

zdalSzkoReallogo