zdalnaSzkolaBaner

W poniedziałek, 15 czerwca wójt gminy, Pan Tadeusz Soboń podpisał umowę z wykonawcą- firma SIGMA A Sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzejowie, reprezentowaną przez Pana Arkadiusza Baran- prezesa Zarządu, na realizację zadania „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego Zdalna Szkoła plus”. Wartość podpisanej umowy wynosi 53 274,00 zł brutto i obejmuje 26 sztuk laptopów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnymi pakietem biurowym z przeznaczeniem głównie dla uczniów z rodzin 3+ (co najmniej trójka dzieci) na realizację nauczania na odległość. Projekt „ZDALNA SZKOŁA Plus” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizowane jestw ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowegoInternetu o wysokichprzepustowościach”.

Powyższy wykonawca został wyłoniony na podstawie postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert dla zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro. Alokacja środków pieniężnych dla Gminy Oksa w ramach powyższego projektu wynosi 55 000,00 złotych.