Obecnie Oksa jest gminą wiejską o charakterze rolniczym. Zagęszczenie zabytków na jej terenie jest niewielkie, brak jest zabytków klasy zerowej. Niemniej jednak na jej terenie zlokalizowanych jest kilka ciekawych obiektów. We Wronie k. Zakrzowa znajduję się drewniany młyn z 1935 r., zachowany w dobrym stanie; w Węgleszynie - kościół p.w. św. Andrzeja, wybudowany w 1367 r., z pięknym barokowym ołtarzem z początku XVIII w. z obrazem Matki Boskiej Szkaplerznej; w Oksie - kościół parafialny (do 1678 r. zbór kalwiński) z XVI-wieczną amboną w kształcie kielicha (na jego murach znajduje się kartusz z herbem Rejów – Okszą); zespół dworski w Rzeszówku z XIX w. (pozostałości parku przydworskiego w Zakrzowie) oraz kilka domów w Węgleszynie.

W Oksie znajdują się również fundamenty domu, który prawdopodobnie został wniesiony przez Mikołaja Reja. Z tego okresu pozostała jedynie aleja lipowa prowadząca obecnie do lasu.

Na zaplecze turystyczne gminy składają się trzy gospodarstwa agroturystyczne: dwa w Oksie i jedno w Popowicach, dysponujące w sumie 24 łóżkami. Lokale gastronomiczne to 4 bary zlokalizowane w Lipnie, Oksie i w Węgleszynie Ogrodach. W gospodarstwach agroturystycznych istnieje możliwość spożycia domowego obiadu.

Wypoczynkowi sprzyja obecność lasów na prawie 20% powierzchni gminy. Najbardziej zalesionym sołectwem są Nowe Kanice, najmniej: Zalesie. 28% lasów znajduje się w „rękach prywatnych”. Zadbano o ochronę najcenniejszych obiektów przyrody ożywionej - na terenie gminy znajdują się pomniki przyrody ożywionej:

  • 10 dębów w Zakrzowie,

  • aleja modrzewiowa w Oksie – 91 drzew,

  • 22 dęby, 2 lipy i modrzew na terenie parku dworskiego w Rzeszówku.

Atrakcję stanowi także odsłonięcie geologiczne w dolinie Lipnicy, w Kanicach Starych oraz grupa głazów narzutowych w parku dworskim w Rzeszówku, pozostające pod ochroną jako pomniki przyrody nieożywionej.

Gmina w całości położona jest we włoszczowsko-jędrzejowskim obszarze chronionego krajobrazu.