Baner PR WŚ GO UE

„...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...”

EKOPLAST Spółka Jawna z Jędrzejowa generalny wykonawca inwestycji pn. „Budowa wodociągu grupowego w miejscowościach Rzeszówek, Popowice, Tyniec Kolonia, Tyniec Wieś oraz w części Oksy i Pawęzowa wraz z niezbędną infrastrukturą wodociągową” realizowanej w Gminie Oksa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zakończył roboty związane z przedmiotową inwestycją.

Magistrala o długości ponad 39 km została zlokalizowana wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych dróg powiatowych i gminnych poza pasami jezdni, w prywatnych działkach, jedynie w miejscach występowania zwartej zabudowy wodociąg umieszczono pasach drogowych tych dróg.
W rejonie przebiegu wodociągu przez tereny Natura 2000 – Dolina Białej Nidy – wodociąg został ułożony w technologii bezwykopowej tj. metodą przewiertu sterowanego co zminimalizowało uciążliwości związane z oddziaływaniem na środowisko naturalne. Wykonano również 351 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 9 992 m.

W celu zmagazynowania wody na okres maksymalnego rozbioru oraz utrzymania stałego zapasu dla celów przeciwpożarowych na ujęciu wody w Węgleszynie, z którego będą zaopatrywane w wodę miejscowości Tyniec Wieś i Tyniec Kolonia został  wybudowano drugi zbiornik wody pitnej o pojemności 150m3. Jednocześnie dla zapewnienia ciągłości zasilania ujęcia w energię elektryczną, zainstalowano rezerwowe źródło zasilania w postaci agregatu prądotwórczego wykonanego w wersji kontenerowej wraz z osprzętem elektrycznym działającym w układzie pełnej automatyki.

 Koszt wykonania całego zadania to kwota 5 239 208,08zł. Wkład środków pochodzących z Unii Europejskiej wynosi 60% z kwoty 3 808 813,90zł stanowiącej koszty kwalifikowalne projektu. Pozostałe środki finansowe to wkład własny gminy.

„...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...”