z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r.

StopNioelegalnejEksploatacji

azbestBanerWójt Gminy Oksa informuje, że w roku bieżącym Gmina realizuje zadanie pn.:

Realizacja Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oksa 

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Kielcach 

w formie dotacji

w kwocie 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy)

  1. Środki WFOŚiGW w  Kielcach w kwocie 30.000,00 zł,
  2. Środki NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 30.000,00 zł,

SRLGDbaner

Na cel ten Gmina pozyskała kwotę 111 911,00 zł.

W czerwcu 2022 roku Gmina Oksa podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja stawu w miejscowości Zakrzów” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej została zawarta umowa na wykonanie odmulenia stawu i wykonanie altany rekreacyjnej z firmą Grzegorz Pańczyk Usługi transportowe na kwotę 149 214,99zł.

Realizacja projektu zakończyła się w lutym 2023 roku.  

Inwestycja objęła odmulenie stawu, zniwelowanie terenu wokół stawu, budowę altany rekreacyjnej wyposażonej w stoły i ławy do siedzenia. Teren wokół altany oświetlają zasilane solarnie latarenki, w pobliżu postawione zostały też kosze na odpady z możliwością ich segregacji.

informacja o dyżurze UG Oksa 2023 r page 0