BezplatnePorady2015a

Frekwencja: 40,41%

Wyniki Parl 2015

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Oksa
na lata 2015-2024

Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).

Wójt Gminy Oksa
zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Oksa
na łata 2015-2024

LGD GryfW związku z prowadzonymi pracami nad Lokalną Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 , zamieszczamy poniżej linku do ankiety, która ma na celu wypracowanie celów i kierunków działania LGD w nowym programowaniu.
Ankieta jest przeznaczona dla mieszkańców Gminy.Oksa
 

OGŁOSZENIE  

Wójt Gminy Oksa

ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu:

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oksa na lata 2015–2024
(Projekt 1.0)