Zarządzenie Nr 19/2022
Wójta Gminy Oksa
z dnia 25 kwietnia 2022 roku

w sprawie : wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w 2022 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Oksie

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U. 2022,559,583) oraz art.130    § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy ( Dz.U.2020, poz.1320, Dz.U.2021, 1162, Dz.U.2022, 655) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam dzień 2 maja 2022 roku ( poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Oksie w zamian za dzień 1 stycznia 2022 roku ( sobota) – święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Oksa MPI 24 05 2022

GUNB

Przypominamy, że do końca czerwca br. właściciele i zarządcy nieruchomości - zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych - mają OBOWIĄZEK złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracje o uruchomionym źródle ciepła w swoich budynkach/lokalach.

Ogłoszenie 0

OGŁOSZENIE 4 page 001