KV logo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Oksa
właściciele nieruchomości zamieszkałych,

na których wytwarzane są odpady komunalne

      1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

            Kolejny etap wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Oksa, określony w/w ustawą wiąże się z obowiązkowym, dla każdego z nas, wypełnieniem i złożeniem deklaracji w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            Druk deklaracji (przyjęty Uchwałą Rady Gminy Oksa w dnia 28 grudnia 2012r.Nr XXXIII/125/2012), należy prawidłowo wypełnić , oraz przekazać (osobiście lub za pomocą osób trzecich do pokoju nr 3, a także przesłać pocztą do Urzędu Gminy w Oksie, ul.   Włoszczowska 22, 28 -363 Oksa w terminie do 15 marca 2013 r.

Wszelkich informacji udziela pracownik Urzędu Gminy pokój nr 3, tel. 41 380 80 48 w. 46

Sołtysi w najbliższych dniach będą roznosić formularze DEKLARACJI. U sołtysów można będzie złożyć już wypełnione DEKLARACJE. Jednocześnie przypominamy o wypowiedzeniu umów z dotychczasowym odbiorcą śmieci.

                Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową, przejmie gmina. Wyłoni ona w przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od mieszkańców gminy. Oznacza to brak indywidualnych umów zawieranych przez poszczególnych mieszkańców. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez Radę Gminy stawce od osoby: – 3,50 złotych miesięcznie za wywóz śmieci posegregowanych, 7,00 złotych za śmieci niesegregowane.

Deklaracja –  format.pdf – POBIERZ

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (działalność gospodarcza, sklepy, gastronomia, szkoły itd.) nadal indywidualnie podpisują umowy z wybranym przez siebie podmiotem, który zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych na podstawie posiadanego wpisu do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Oksa.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad gospodarowania odpadami regulują Uchwały podjęte przez Radę Gminy Oksa, w tym Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Oksa.

UCHWAŁA NR XXXI/111/2012 RADY GMINY OKSA z dnia 30 października a 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oksa

UCHWAŁA NR XXXIII/123/2012 RADY GMINy OKSA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

UCHWAŁA NR XXXIII/124/2012 RADY GMINY OKSA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Oksa.

UCHWAŁA NR XXXIII/125/2012 RADY GMINY OKSA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIV/190/2012 RADY GMINY OKSA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Oksa

Urząd Gminy w Oksie