KV logo

Baner logoUE-mini

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie realizuje od stycznia          do grudnia 2013r. projekt systemowy pn ,,Sposób na lepsze jutro’’,  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i edukacyjnej dla 9 beneficjentów ostatecznych .

Projekt skierowany jest do 9 osób ( 6K,3M):

- w wieku aktywności zawodowej

- w wieku od 15-30 lat

- korzystających ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej

- zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

- nieaktywnych zawodowo

- pracujących w gospodarstwie rolnym o małym areale (4,60 ha)

Bezpośrednia rekrutacja odbędzie się w kwietniu 2013r.

W ramach aktywnej integracji uczestnicy biorący udział w projekcie skorzystają  z następujących bezpłatnych form wsparcia:

- warsztaty z doradcą zawodowym ,,Techniki aktywnego poszukiwania   pracy’’

- warsztaty z psychologiem ,,Kreatywność twórczego myślenia’’

- kursy zawodowe (wybór odpowiedniego typu kursu)

- możliwość odbycia praktyk/staży (dotyczy osób w wieku 15-30 lat)

-wyjazd szkoleniowy do Zakopanego dla beneficjentów ostatecznych          i członków ich rodzin,  którego celem będzie zintegrowanie grupy, między innymi poprzez realizację zajęć w komunikacji interpersonalnej.

- wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych.

Ogólny koszt projektu to 140 200,00 zł, w tym 10,5% stanowi wkład własny budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pozostała część będzie sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w projekcie pozwoli  uzyskać odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz zwiększy szanse na zdobycie zatrudnienia.

Szczegółowe informacje w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oksie, ul. Włoszczowska 22a,28-363   Oksa, Biuro Projektu pok. nr 7, Tel. 41 3808048 wew. 41.