KV logo

budowa_drogiKoniec roku to dobry czas na wszelkiego rodzaju podsumowania i refleksje, dlatego warto zainteresować się jak, w ostatnim czasie, wyglądały inwestycje realizowane w Gminie Oksa. Analiza planowanych, realizowanych i zakończonych inwestycji pozwala zauważyć również stopień absorbcji środków unijnych w Naszej Gminie.         
      W 2007 roku oddano do użytku halę sportową przy Zespole Placówek Oświatowych w Oksie na łączną kwotę 1.800 tys. zł. , z czego  dofinansowanie z Ministerstwa Sportu - Departamentu Infrastruktury Sportowej wyniosło 683 tys. zł. Infrastruktura sportowa ZPO Oksa została uzupełniona w roku 2009 poprzez oddanie do użytku nowoczesnego boiska sportowego wybudowanego w ramach Ministerialnego Programu Budowy Boisk Wielofunkcyjnych.
       W ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego najważniejszą inwestycją infrastrukturalną jest  budowa wodociągu grupowego dla miejscowości Lipno, Zalesie, Zakrzów, Błogoszów i części Pawęzowa . Wartość od początku inwestycji 3.963.632 zł.
       Ponadto w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego budowana jest sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Węgleszynie . Inwestycja  rozpoczęta na początku lat 90-tych dzięki przyznanym środkom, doczeka się w roku bieżącym realizacji. Prace te powierzono firmie CSK sp. z o.o. z Kielc za kwotę 1.785.616,61 zł. Została podpisana pre-umowa w ramach RPO na ten projekt. Kwota przyznana w ramach tego programu to 892.8,00 zł. W roku bieżącym w ramach prac remontowych wymieniono wszystkie okna w tej placówce za kwotę ponad 80.937,60 zł na PCV przez PPUH PLAS-BUD z Buska - Zdroju. Zmieniono również system centralnego ogrzewania w tej placówce z olejowego na ogrzewanie z zastosowaniem biomasy w postaci peletów / sprasowane trociny/. W istniejącym piecu olejowym wymieniono palnik, zainstalowano zasobnik. Proces spalania podobny jest jakw piecach opalanych eko-groszkiem lub miałem. Całkowity koszt wymiany to 79.318,00   zł . Wymiana źródła opalania pozwoli na oszczędności przekraczające ponad 50% w sezonie grzewczym. Inwestycję tą zrealizowała firma Radmar Ekoenergia z Poznania.
      Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego polegającą na wymianie istniejących lamp oświetleniowych na energo- oszczędne. Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAS Sp z o.o. wykonuje to zadanie za cenę 502.843,41 zł. Inwestycja ta będzie spłacana w ramach uzyskanych oszczędności za zużytą energię oświetlenia ulicznego. Zostanie wymienionych i zainstalowanych ponad 550 opraw.
       W ramach przebudowy Placu Mikołaja Reja w Oksie przez firmę ELGÓR z Jędrzejowa wykonano nowe oświetlenie Placu i alejek za kwotę 111.000,00 zł

W zakresie drogownictwa:
wykonano Przebudowę drogi gminnej Gawrony -Węgleszyn Ogrody dł. 1,95 km za kwotę 491.954,75 zł przez Świetokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o. Inwestycja ta została dofinansowana w ramach działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 256.730,72 zł
      Remont drogi w Węgleszynie Dębina dł. 710 mb za kwotę 186.365,16  zł wykonało Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS z Jędrzejowa. 
      Gmina Oksa partycypowała w kwocie 200.000 zł ze Starostwem Powiatowym w Jędrzejowie w ramach podpisanego porozumienia na odbudowę dróg powiatowych w Kanicach - dł. 1,22 km i Popowicach - 0,7 km, Węgleszynie dł. - 300 mb. 
     W dniu 4 maja 2009 roku pomiędzy Gminą Oksa, reprezentowaną przez Wójta Gminy Tadeusza Sobonia a Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką- Korubą została podpisana umowa dotacyjna o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu: Budowa ul. Modrzewiowej w miejscowości Oksa w km 0+758 do 1+315 dł. 557 mb. w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011". Na realizację w/w zadania Gmina Oksa uzyskała środki w kwocie 137.884,03 zł. , co stanowi 50% wartości inwestycji wynikającej z zawartej  umowy z wykonawcą.
      W dniu 7 września br. odbył się uroczysty odbiór przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej 742 na odcinku Błogoszów - Przygradów długości 2,8 km. Koszty przebudowy to kwota ponad 2mln 600 tys. zł. Przebudowa polegała na wzmocnieniu podbudowy, ułożeniu dwóch warstw betonu asfaltowego, wykonaniu odwodnienia korpusu drogi, zjazdów oraz 3 zatok autobusowych. Odcinek przed przebudową posiadał liczne miejsca przełomowe, co powodowało  utrudniony, wręcz niemożliwy ruch pojazdów na tym odcinku drogi wojewódzkiej.
      W dniu 4 sierpnia 2009 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego odcinka drogi z Oksy w kierunku Małogoszcza, który jest najważniejszym ciągiem dróg powiatowych na terenie naszej Gminy. Odcinek ten o długości 15 kilometrów modernizowany był w trzech etapach. Na pierwszy Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie za pośrednictwem instytucji zarządzającej siecią dróg powiatowych jakim jest Zarząd Dróg Powiatowych pozyskało dofinansowanie z programu SAPARD, na kolejny udało się pozyskać pieniądze z Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Ostatnim etapem był odcinek o długości 3,1 km, na który powiat otrzymał 50 % dofinansowanie z Narodowego Programu Odnowy Dróg Lokalnych. Remont drogi pomiędzy Oksą a Małogoszczem rozpoczął się w 2000 roku. Obecnie z Oksy można przejechać dobrą drogą do samej obwodnicy Małogoszcza. Ogólny koszt inwestycji to 1.440 zł . Samorząd Gminy Oksa partycypował w kosztach modernizacji w kwocie 250.000 zł. W dalszych planach modernizacyjnych tego odcinka to budowa chodnika w m. Węgleszyn. W roku bieżącym zostanie opracowany projekt budowlany.
      Rok 2009 jest rokiem szczególnym, gdyż w Gminie Oksa zostanie wyremontowanych blisko 10 kilometrów rożnej kategorii dróg.
Na zakończenie bieżącej kadencji wszystkie odcinki dróg powiatowych zostaną zmodernizowane.


Do dalszych planów inwestycyjnych należą:
dokończenie wodociągowania gminy. Po oddaniu będącej w realizacji inwestycji wodociągowej poziom zwodociągowania wynosił będzie  75% budowy przydomowych oczyszczalni w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  Kanalizację miejscowości Oksa i Popowice w ramach odnowy wsi przebudowa placu Mikołaja Reja w Oksie w ramach programu Leader budowa parkingów przy Kościele w Węgleszynie, remont stawu i otoczenia w Zakrzowie . 
       Gmina Oksa jedna z trzech gmin w województwie świętokrzyskim, dzięki decyzji Pani Małgorzaty Muzoł Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty otrzymaliśmy fabrycznie nowy autobus typu Gimbus w ramach pomocy Ministerialnej. Pozwoli to nam na ograniczenie wydatków na dowóz młodzieży.
       W 2008 roku w miejscowości Błogoszów uruchomiona została w ramach Programu Integracji Społecznej Świetlica Strażacka skupiająca około 40 dzieci, dla których organizowane były zajęcia. Istotą projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej, zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży szczególnie w weekendy i dni wolne od nauki. Oprócz ciekawych propozycji dla dzieci i młodzieży na spędzenie czasu wolnego, Świetlica jest miejscem dostępnym dla wszystkich mieszkańców wsi Błogoszów i Pawęzów.    
        W związku z udziałem Gminy Oksa w Poakcesyjnym Programie Wspierania Obszarów Wiejskich w miesiącu marcu br. został ogłoszony nabór na świadczenie usług dla mieszkańców gminy. Łączna kwota przeznaczona na ten celwkonkursiewynosiła 157 000,00zł, Złożono 11 ofert na łączną kwotę: 128 150,00 zł. W ramach tych usług finansowane będą mini przedszkola w Kanicach (12 240 zł), Lipnie (12 240 zł) i Węgleszynie (19 764 zł). W przedszkolu w Oksie zorganizowane  zostaną dodatkowe zajęcia (11 392 zł). Dla mieszkańców gminy udostępniona zostanie hala, gdzie odbywać się będą zajęcia sportowe zarówno dla dzieci (5544zł) jak i osób dorosłych (6 640 zł). W Gimnazjum w Oksie zostanie zorganizowana tzw. Akademia Muzyczna, w której dzieci i młodzież uczyć się będzie gry na instrumentach muzycznych (5 580 zł). Szkoła Podstawowa w Węgleszynie zapewni swoim wychowankom ciekawe zajęcia dodatkowe rozwijające ich zainteresowania i pasje (5670zł). Związek Emerytów, Rencistów i   Inwalidów organizować będzie cykliczne spotkania i wycieczkę dla osób starszych. (7 880 zł). W Błogoszowie ponownie uruchomiona została świetlica (20 800 zł), natomiast w Zakrzowie tworzona jest nowa świetlica (20 400 zł). Placówki te działają pod egidą OSP działających w tych miejscowościach.
        W miesiącu marcu złożony został wniosek do Marszałka Województwa w ramach Konkursu Przedsięwzięć na Remont budynku remizy w Rębiechowie pod działalność Koła Gospodyń Wiejskich na kwotę 25 000 zł. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 20 000 zł.
        W ubiegłym roku dostaliśmy dofinansowanie także po 20.000 zł. na remont remizy w Tyńcu i Kanicach.
       Od dnia 1 września 2009 roku ruszył projekt pn. "Dworskie Przedszkola". W ramach projektu powstaną 3 punkty przedszkolne w miejscowościach: Lipno, Kanice i Węgleszyn współfinansowany przez Unię Europejską ze środków europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 9.1.1. " Zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu opiewa na kwotę 482.283 zł. - wkład własny Gminy to kwota 21.533 zł.