KV logo

logo ARiMR niebieskie znakW terminie od dnia 17 października 2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r. będzie można składać wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” - z zakresu wymiany w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest.

Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników   (Dz. U. z 2022 r. poz. 933 i 1155) jako rolnik lub której przyznano płatności bezpośrednie  w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, jeżeli:

  1. jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu;
  2. ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
  3. jest pełnoletnia.

INFORMACJA O WARUNKACH UDZIELANIA WSPARCIA

  1. Wsparcia udziela się na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2.
  2. Do obliczenia wysokości wsparcia stosuje się metodę kosztów uproszczonych w oparciu o standardową stawkę jednostkową.
  3. Wielkość standardowej stawki jednostkowej wynosi 100 zł/m2 wymienianego pokrycia dachu.
  4. Poziom udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 40% standardowej stawki jednostkowej i wynosi 40 zł/m2.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

1) które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku;

2) których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.;

3) które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku.

Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% wartości wsparcia, jeżeli wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki we wniosku.

Do wniosku dołącza się:

1) dokument albo dokumenty potwierdzające własność do nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie, z wyjątkiem przypadków, gdy stan prawny do nieruchomości jest możliwy do ustalenia na podstawie systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 251 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;

2) plan sytuacyjny przedsięwzięcia i rysunek dachu, na którym planowana jest wymiana pokrycia – w przypadku, gdy na realizację przedsięwzięcia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

3) kopię projektu budowlanego – w przypadku, gdy przedsięwzięcie obejmuje zadanie/zadania, na realizację, którego/których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

4) kopię zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych w tym prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) oraz § 6 - 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.) – w przypadku, gdy na realizację przedsięwzięcia jest wymagane takie zgłoszenie;

5) kopię ostatecznych pozwoleń (np. na budowę), zezwoleń lub innych decyzji, a także innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, w tym np. charakterystyki energetycznej budynku lub jego części – w przypadku, gdy ich uzyskanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów mających zastosowanie do realizacji przedsięwzięcia;

6) oświadczenie współwłaściciela budynku lub jego części o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia, w przypadku gdy będzie ono realizowane na budynku stanowiącym przedmiot współwłasności wnioskodawcy, sporządzone na wzorze opracowanym i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję;

7) oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa wnioskodawcy, sporządzone na wzorze opracowanym i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję;

8) oświadczenie współmałżonka lub współwłaściciela budynku, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego, sporządzone na wzorze opracowanym i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję – jeśli dotyczy;

9) kopię pisemnego zgłoszenia do urzędu gminy odpadów zawierających azbest, które powstaną w wyniku realizacji przedsięwzięcia, celem ich odbioru i utylizacji;