KV logo

BanerAzbestWójt Gminy Oksa informuje, że w roku bieżącym Gmina Oksa realizuje zadanie  pn.: Realizacja Programu usuwania azbestu  oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Oksa

dzięki wsparciu

Ministerstwa Klimatu  i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Kielcach                                                                             

w formie dotacji w kwocie 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy)

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie