Zarządzenie - dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy w Oksie

ZARZĄDZENIE NR 25/2017
WÓJTA GMINY OKSA
z dnia 24 lipca 2017 roku

w sprawie: ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Oksie w 2017 roku w zamian za przypadające w sobotę święto

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, poz. 2138 i poz. 2255 z 2017 r. poz.962 ) zarządzam, co następuje:
§ 1
Ustalam dzień 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Oksie w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 11 listopada 2017 r.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE 2017

logoOSPmini9 lipca na stadionie sportowym w Oksie odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze Jednostek OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Oficjalną część Zawodów uświetniła Orkiestra Dęta z Zakrzowa wykonując perfekcyjnie hymn strażacki ,,Rycerze Floriana”. Druhny i Druhowie rywalizowali o Puchar Wójta Gminy dla Jednostek OSP i MDP Chłopców, Przewodniczącego Rady Gminy dla MDP Dziewcząt, Starosty Jędrzejowskiego za uzyskany najlepszy czas w ćwiczeniu bojowym oraz Komendanta Gminnego w sztafecie pożarniczej.

Czytaj więcej: GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE 2017

ZAPROSZENIE

fetyn2017

IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

PW logoFundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Czytaj więcej: IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”