Zasady zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r.

dystrybutorONZwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku


Wójt Gminy Oksa, uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2247), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, producent rolny może składać do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym w drodze dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Terminy składania wniosków:

  • od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • od 1 sierpnia 2019 r.do 31 sierpnia 2019 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Limity, obowiązujące w 2019 roku, stanowić będą sumę:

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatkuza 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatkuza 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Stawka zwrotu podatku na rok 2019 wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r., w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 roku (Dz.U z 2018 r. poz. 2313).

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Dokument, o którym mowa powyżej wydawany jest na wniosek producenta rolnego.

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.

 

WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZENIOWE SZTUK BYDŁA NA DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE.

Grupa technologiczna zwierząt gospodarskich

Współczynnik przeliczenia sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe

Buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku

0,36

Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca

0,9

Buhaje powyżej 18 miesiąca

1,4

Cielęta do 6 miesiąca

0,15

Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku

0,3

Jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca

0,8

Krowy

1

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, należy składać w Urzędzie Gminy w Oksie - pokój nr 4.

Więcej informacji dotyczących procedury zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 r. można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  2. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (do edycji).
  3. Oświadczenie producenta rolnego do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 r.
  4. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące gruntów dzierżawionych.
  5. Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej