Projekt „Razem tworzymy rodzinę"

LOGO RPO

Gminą Oksa / Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  Wraz z Liderem Projektu  - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie będzie realizować partnerski Projekt „Razem tworzymy rodzinę – rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Powiecie Jędrzejowskim dla rodzin i osób potrzebujących wsparcia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych zgodnie z umową
RPSW.09.02.01-26-0094/18-00.
Okres realizacji projektu to 24 miesiące: 01.10.2019 r. – 30.09.2021 r.       

  

Celem ogólnym w/w projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych  świadczonych w społeczności lokalnej -  poprzez utworzenie  na terenie Gminy Oksa świetlicy  środowiskowej RazemTworzymyRodzine