1920x810

DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW UCHWAŁ STATUTÓW SOŁECTW NA TERENIE GMINY OKSA 

Na podstawie Uchwały Nr XVIII/120/2020 Rady Gminy w Oksie z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Oksa oraz Zarządzenia Nr 32/2021 Wójta Gminy  Oksa z dnia  6 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Oksa, informuję:

Przedmiotem konsultacji z mieszkańcami były projekty uchwał statutów sołectw na terenie Gminy Oksa: sołectwa Błogoszów, sołectwa Lipno, sołectwa Nowe Kanice, sołectwa Oksa , sołectwa Pawęzów, sołectwa Popowice, sołectwa Rembiechowa, sołectwa Rzeszówek , sołectwa Stare Kanice, sołectwa Tyniec, sołectwa  Tyniec - Kolonia, sołectwa Węgleszyn, sołectwa Węgleszyn - Dębina, sołectwa Węgleszyn - Ogrody,  sołectwa Zakrzów, sołectwa Zalesie .

Konsultacje w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Oksa zostały przeprowadzone w dniach od 11 października 2021 roku do 22 października 2021 roku.

Celem konsultacji  była możliwość zgłaszania opinii, uwag i propozycji mieszkańców na temat projektów statutów sołectw.

Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Oksa z dnia 6 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia statutów sołectw Gminy Oksa wraz z projektami uchwał statutów sołectw, obwieszczeniem oraz formularzem zgłaszania uwag, opinii i wniosków do projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Oksa zostały przekazane do sołtysów oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej Gminy Oksa, Biuletynie Informacji Publicznej, a także przekazane Sołtysom poszczególnych sołectw.

W terminie do 22 października 2021 roku mieszkańcy poszczególnych sołectw mieli możliwość przekazania wypełnionych formularzy osobiście w Urzędzie Gminy w Oksie lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: www.oksa.pl.

W toku przeprowadzonych konsultacji do Urzędu Gminy w Oksie nie wpłynęły żadne opinie, uwagi i propozycje do żadnego projektu statutu jednostki pomocniczej.

Niniejszy raport zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Oksa, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Oksa, 29 październik 2021r .

Wójt Gminy Oksa

/-/ Tadeusz Soboń