GUNBSzanowni Mieszkańcy,
przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku zasilanego przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW jest zobowiązany do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) czyli systemu informacji o źródłach ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. CEEB stanowi mechanizm informatyczny, który posłuży do zidentyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków i podejmowania skutecznych działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

Deklarację można złożyć:
⦁ drogą elektroniczną (wymagane posiadanie profilu zaufanego, podpisu elektronicznego albo e-dowodu) na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/ - zakładka: Zintegrowany system ograniczania niskiej emisji – złóż deklarację
⦁ w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Oksa, ul. Włoszczowska 22 (można złożyć osobiście lub wysłać pocztą)
Wniosek dostępny jest na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Formularz A dotyczy budynków i lokali mieszkalnych, zaś formularz B jest przeznaczony dla budynków i lokali niemieszkalnych.
Deklarację należy złożyć w terminie 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących.
W przypadku nowo powstałych obiektów termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.