ZARZĄDZENIE NR 32/2021

WÓJTA GMINY OKSA

z dnia 6 października 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Oksa

Na podstawie art. 5a ust 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2021, 1372) oraz uchwały
Nr XVIII/120/2020 Rady Gminy w Oksie z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Oksa zarządzam, co następuje:

§1

Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Oksa:

 • Statut Sołectwa Błogoszów
 • Statut Sołectwa Lipno
 • Statut Sołectwa Nowe Kanice
 • Statut Sołectwa Oksa
 • Statut Sołectwa Pawęzów
 • Statut Sołectwa Popowice
 • Statut Sołectwa Rembiechowa
 • Statut Sołectwa Rzeszówek
 • Statut Sołectwa Stare Kanice
 • Statut Sołectwa Tyniec
 • Statut Sołectwa Tyniec - Kolonia
 • Statut Sołectwa Węgleszyn
 • Statut Sołectwa Węgleszyn – Dębina
 • Statut Sołectwa Węgleszyn - Ogrody
 • Statut Sołectwa Zakrzów
 • Statut Sołectwa Zalesie

Statuty sołectw stanowią Załączniki od Nr 1 do Nr 16 do projektu uchwały.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 11 października 2021 roku do dnia 22 października 2021 roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy Gminy Oksa .

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i wniosków mieszkańców w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Oksa.

§2

Konsultacje polegać będą na udostępnieniu treści projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Oksa w Biuletynie Informacji Publicznej www.oksa.biuletyn.net , na stronie internetowej Gminy Oksa www.oksa.pl , wywieszeniu na tablicy ogłoszeń   w Urzędzie Gminy Oksa oraz u sołtysów poszczególnych sołectw.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie przyjmowania pisemnych uwag, opinii i wniosków na formularzu konsultacyjnym stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Oksa   lub za pomocą poczty na adres Urzędu Gminy Oksa, ul. Włoszczowska 22, 28 – 363 Oksa lub przesłać skan wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§3

Treść obwieszczenia o konsultacjach społecznych stanowi Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

 

§4

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oksa.

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Wójt Gminy

                                                                                          (-) Tadeusz Soboń