dzien strazaka2013

        W dniu strażackiego święta wszystkim tym, którzy społecznie i zawodowo pełnią odpowiedzialną służbę pożarniczą składamy najserdeczniejsze życzenia i podziękowania.

    Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują to działanie zasługujące na najwyższe uznanie.

         Dziękujemy za wykazywanie pełnej gotowości i ofiarnej postawy w akcjach ratowniczych, jak również za Wasz udział w zachowaniu tradycji i rozwój lokalnych społeczności.

         Życzymy Wam, by jak najwięcej było radosnych chwil, satysfakcji, że zdążyliśmy z pomocą, by towarzyszyła nam życzliwość innych. By w tej służbie realizowały się ideały, marzenia, plany. By rodziny były spokojne o bezpieczne powroty z akcji.

         Niech święty Florian strzeże i wyjednuje wszelkie łaski potrzebne w strażackiej służbie.

  

ks. kan Tadeusz Marczewski

Kapelan Gminny

Zbigniew Bełtowski

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Soboń

Wojt Gminy

Baner logoUE-mini

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie realizuje od stycznia          do grudnia 2013r. projekt systemowy pn ,,Sposób na lepsze jutro’’,  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i edukacyjnej dla 9 beneficjentów ostatecznych .

miniStochPrzyłączamy się do gratulacji dla Mistrza Świata Kamila Stocha, którego mieliśmy okazje spotkać osobiście. Krótkie przypadkowe spotkanie pozwoliło na chwilę rozmowy, wspólną fotografię oraz przekonanie się że Kamil to sympatyczny młody człowiek który zawsze znajdzie chwilkę dla swoich kibiców. Od lat wszyscy kibicujemy polskim skoczkom, a niektórzy nawet osobiście na zawodach w Zakopanym (flaga z napisem Oksa czasami widoczna w transmisjach telewizyjnych to zasługa Pierwszego Kibica Naszej Gminy - Tadeusza Sobonia).

Szanowni Mieszkańcy Gminy Oksa
właściciele nieruchomości zamieszkałych,

na których wytwarzane są odpady komunalne

      1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391).

            Kolejny etap wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Oksa, określony w/w ustawą wiąże się z obowiązkowym, dla każdego z nas, wypełnieniem i złożeniem deklaracji w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            Druk deklaracji (przyjęty Uchwałą Rady Gminy Oksa w dnia 28 grudnia 2012r.Nr XXXIII/125/2012), należy prawidłowo wypełnić , oraz przekazać (osobiście lub za pomocą osób trzecich do pokoju nr 3, a także przesłać pocztą do Urzędu Gminy w Oksie, ul.   Włoszczowska 22, 28 -363 Oksa w terminie do 15 marca 2013 r.

PUPJ-ow2013

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE http://www.pupjedrzejow.pl/pl/65425/0/Projekty_EFS.html