received 225100922246386

Gdy przychodzi trudny czas, są ludzie, którzy pokazują, że można na nich polegać. Tak jest również sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego w Gminie Oksa. Dzięki wielkim sercom Pań zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich z Gminy Oksa, seniorów z Klubu Senior+ w Błogoszowie oraz tych, którzy zgłaszali się indywidulnie zostało uszytych ponad2000 maseczek. Należy w tym miejscu docenić też Panią Helenę, która mając 90 lat dołączyła się do tak szlachetnej akcji.

baner zdalna szkola

        W dniu 16 kwietnia 2020 roku Pan Tadeusz Soboń Wójt Gminy Oksa i Pani Anna Małek Skarbnik Gminy dokonali przekazania Panu Leopoldowi Sputo dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Oksie i Pani Barbarze Wicher dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Węgleszynie odpowiednio po 12 sztuk laptopów z przeznaczeniem dla uczniów i nauczycieli, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

koszeUrząd Gminy w Oksie informuje, że począwszy od miesiąca maja odbiór wszystkich odpadów komunalnych odbywał się będzie zgodnie z pierwotnym harmonogramem.

stopPozaromTraw        13 marca 2020 roku rozpoczęliśmy kolejną edycję kampanii społecznej STOP POŻAROM TRAW. Kampanię kierujemy do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty. Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy bezpowrotnie habitaty. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół. Tylko ciągła edukacja społeczna i budowanie odpowiedzialności jest szansą ochrony przyrodniczego skarbca. Chcemy docierać z naszą kampanią do społeczeństwa i przekonywać, że warto troszczyć się o Ziemię w perspektywie pokoleń, które przyjdą po nas. W naszej kampanii bierze udział Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Straż Pożarna, a także Lasy Państwowe.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2019r. 684. 1504.)
 
Wójt Gminy Oksa
 
zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia  wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych  na dzień 10.05.2020r
Spis został sporządzony oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.
Spis będzie udostępniony do wglądu od 20.04.2020 roku do 09.05.2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Oksa ul. Włoszczowska 22, pokój nr 3  w godzinach pracy urzędu w dniach  poniedziałek od godz.8:00 do 16:00 ,w dniach od wtorku  do piątku  w godz.  od 7:15 - 15:15
 
Wójt Gminy Oksa
 /-/Tadeusz Soboń