Spis treści

 Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu gminy w 2017 roku.

Z nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne odbierała firma:

  • U.K. „TAMAX“ Szczepan Cieślak, Os. Sady20/2, 28-340 Sędziszów

Z nieruchomości niezamieszkałych odpady komunalne odbierały firmy:

  • P.H.U. „TAMAX“ Tadeusz Cieślak, ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów;
  • P. H.U. „PAVER“ Karol Sienkiewicz, ul. Sienkiewicza 58 A, 29-100 Włoszczowa
  • Usługi Oczyszczania „POLTER“ Paweł Bentkowski, ul. Ogrodowa 20, 28-300 Jędrzejów
  1. Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Oksa (zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania)

 Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (składowisko odpadów), ul. Przedborska 89, 29-100 Włoszczowa 

  1. Informacja o osiągniętych przez gminę i podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości poziomach recyklingu, przygotowania   do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 Gmina Oksa

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

27,72%

-

1,31%

 

L.p.

Nazwa firmy odbierającej

odpady komunalne

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych  do składowania

1

P.P.H.U "TAMAX” Tadeusz Cieślak
Ul. Dworcowa 46
28-340 Sędziszów

100 %

-

0,009

2

P.H.U. PAVER
Karol Sienkiewicz
Ul. Sienkiewicza 58A, 29-100 Włoszczowa

172,50 %

-

0,092

3

Usługi Oczyszczania
POLTER
Ul. Ogrodowa 20
28-300 Jędrzejów

65,17 %

-

0,93

4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Na terenie gminy nie działa żaden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

5. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest w trakcie organizacji.